Medezeggenschapsraad en Oudervereniging

De rol van ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. School is primair verantwoordelijk voor het onderwijs.
In de communicatie tussen ouders en school betekent dit onderscheid dat ouders voor de school de rol van pedagogisch partner vervullen en dat de school voor de ouders de onderwijskundig partner is. Daarbij zijn zij beiden gericht op hetzelfde doel: kinderen maximale kansen bieden. Onderwijs en opvoeding zijn zo nauw met elkaar verbonden dat school en ouders als partners optrekken om deze gezamenlijke doelstelling te bereiken.

De medezeggenschapsraad. Wie zijn wij?
De medezeggenschapsraad van basisschool de Kingbeek bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
 
Oudergeleding  Personeelsgeleding 
 Coppe Sturmans   Walt Vek
 Tim Faasen  Peggy Steuns
 Roel Conjour  Nancy Janssen

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Na deze periode treedt hij/zij af. Een aftredend lid van de MR kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Wat doen we?
De MR is de gesprekspartner van het schoolbestuur, in ons geval de schooldirecteur.
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school.
De Wet Medezeggenschap op scholen (Wms) regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen, het team en de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt altijd een van de leden benaderen als u een vraag of opmerking aan de orde wilt stellen.
Verder zijn we te bereiken via het mailadres mr.kingbeek@kindante.nl.

Wanneer vergaderen we?
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn als toehoorder dan kunt u dat vooraf aangeven via mr.kingbeek@kindante.nl

De geplande data van de MR vergaderingen staan onder 'Documenten' op de schoolpagina van Social Schools. 

Waar vindt u onze notulen?
De notulen van de MR vergaderingen staan onder 'Documenten' op de schoolpagina van Social Schools. 
 

Oudervereniging de Kingbeek
De oudervereniging is een schakel tussen ouders en school en is sinds de fusie van de scholen in Obbicht en Grevenbicht ook officieel een vereniging met notarieel goedgekeurde statuten en een huishoudelijk reglement.

Wat is ons doel
De oudervereniging stelt zich ten doel om samen met het team (de leerkrachten) en het schoolbestuur ervoor te zorgen dat het de kinderen goed gaat op school. Ieder ouder, voogd of verzorger van een kind dat op onze school zit is automatisch lid van de ouderraad.

Commissies
De oudervereniging werkt met commissies (werkgroepen) die schoolse activiteiten organiseren, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Schoolreis en de Laatste Schoolweek.

De oudervereniging bestaat uit ongeveer 15 vrijwillige leden, welke bovenstaande commissies, middels een jaarplanning, onderling verdeeld hebben.

Iedere commissie bestaat weer uit een aantal leden van de oudervereniging en wordt ondersteund door een leerkracht. De commissieleden zorgen samen voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een commissie. Indien gewenst, kunnen hulpouders gevraagd worden voor extra ondersteuning.

Overleg
De oudervereniging vergadert ongeveer 3 keer per jaar. Naast praktische zaken wordt er ook over inhoudelijke vraagstukken gesproken.
Daarnaast nodigt de oudervereniging één keer per schooljaar alle ouders/verzorgers uit voor een algemene leden/jaarvergadering. Tijdens deze ALV wordt dan ook de begroting gepresenteerd/goedgekeurd. 

Heeft u na het lezen van bovenstaand  interesse gekregen om ook deel uit te willen maken van de oudervereniging en/of wilt u zich opgeven als eventuele extra hulpouder bij commissies? Of heeft u behoefte aan meer vragen/antwoorden? Neemt u dan gerust contact op met de oudervereniging door een bericht te sturen naar Tim Faassen (voorzitter oudervereniging) via Social Schools. 

 
Klik op de afbeelding om het MR-reglement te downloaden   .
Terug
Print