Klachtenregeling

In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die op iedere school ter inzage ligt. Hiermee kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen - of het nalaten daarvan - van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel.
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, inclusief de randvoorwaarden. Door de klachtenregeling ontvangt het College van Bestuur van Kindante en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Interne klachtenprocedure.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de directie bij voorkeur de volgende stap.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan met een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht in eerste instantie ter sprake kan brengen bij de interne vertrouwenspersoon van de school en als dit niet lukt bij de externe vertrouwenspersonen die door Kindante zijn aangesteld.

De interne vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.
De interne vertrouwenspersonen beschikken over contactadressen en kunnen desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Klachtenregeling Kindante

De namen van de interne vertrouwenspersonen zijn:
Nicole Steuns ( n.steuns@dekingbeek.nl)
Anke Krabbe  (a.krabbe@dekingbeek.nl)

Externe klachtenprocedure.
Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het College van Bestuur van Kindante of bij de Landelijke  Klachtencommissie. Wordt een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie dan ontvangt Kindante hiervan altijd een kopie.
Adres Landelijke Klachtencommissie:
Kindante heeft zich voor alle geschillenregelingen aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Hieronder valt ook de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Adressen Externe vertrouwenspersonen:
Dhr. Math Haenen
Burgemeester Luytenstraat 38, 6151 GG Munstergeleen
Tel 06 - 55182856
e-mail: math.haenen@gmail.com

Dhr. Paul Baggen
Poolsterstraat 19, 6133 VP Sittard
Telefoon: 046-4431020
Email: phmbaggen@ziggo.nl

Meldpunt Vertrouwensinspecteur:
Bij de onderwijsinspectie zijn eveneens vertrouwensinspecteurs aangesteld. De vertrouwensinspecteur vervult een klankbordfunctie voor leerlingen en personeelsleden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie jegens andere leerlingen of personeelsleden. De vertrouwensinspecteur is te bereiken bij het Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspectie.

Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspectie
tel. 0900-1113111
 
Bovenschoolse interne vertrouwenspersoon
Natasja de Vaan, bovenschoolse vertrouwenspersoon voor Kindante werkzaam bij BCO Onderwijsadvies (een externe organisatie). Ze is bereikbaar  via:
NatasjadeVaan@bco-onderwijsadvies.nl / 0615877365. 

Terug
Print